Sorunuz için teşekkür ederiz. Yine sık karşılaştığımız bir soru ve ister istemez çok karıştırılıyor.
Bu konuyu şöyle özetleyecek olursak Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ile aday ülkelere finansal yardım sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’ ne sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Çerçeve Anlaşması kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere “Türk Malı Belgesi” düzenlenir. Bu belgeyi de sanayi odaları ve ticaret odaları düzenler.
Neden hem Yerli Malı Belgesi hem de Türk Malı Belgesi düzenleniyor diye sormak hakkınız. Bunun cevabı ise şöyle; daha önce AB için yerli malı belgesi vermemiz yeterli oluyordu fakat AB Komisyonu tarafından AB Bakanlığı’na, Yerli Malı Belgesi’nin malın menşe statüsü ihtiyaçlarını karşılamadığı gerekçeleriyle yeni bir belgeye gereksinim duyulmuştur. Kamu İhale Kanununda “Yerli Malı Belgesi” AB IPA projelerinde “Türk Malı Belgesi” düzenlenir.

1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci  süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli, insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için bir araya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir.

Teknik Spesifikasyon demektir.(Tecnical specification)

Labroratuvar akreditasyon standartlarıdır.

Otomotiv sektörü için belirlenmiş standartlardır.

Medikal sektörü için belirlenmiş standartlardır.

Bilgi güvenliği standartlarıdır. Sadece yazılım firmalarında değil tüm kuruluşlarda da bilgiler, formüller gizli olabileceğinden her kuruluşun buna ihtiyacı vardır.

Gıda sektöründeki kalite standartlarıdır. Bu standart yürürlükte değilken, gıda güvenliği standartları HACCP standartlarıdır.

İş Güvenliği kalite standartlarıdır.

Ana standartlara giriş niteliğindedir. Firmada verimliliğin artmasında, maliyetlerin azalmasında, sürekli iyileşmede ve kurumsallaşmada başrol oynar. 9000 standardın kodu; 2015 ise yazıldığı yılı ifade eder.

Kuruluş içinde prosesler proseslerin belirlenmesi bu sisteminin uygulanması ve etkileşimleri ile birlikte, “proses yaklaşımı” olarak adlandırılmaktadır. Bir başka ifadeyle kuruluşta proseslerin sistematik tespiti ve yönetimidir. ISO 9001:2015 standardı proses yaklaşımını esas almaktadır.

Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles” teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir”

Akreditasyon, bir test veya belgelendirme kuruluşunun verdiği belgenin güvenilirliğinin, tarafsızlığının ve doğruluğunun tanınması yani, test ve belgelendirme kuruluşunun test etmeye veya belge vermeye yetkili olduğunun kabul edilmesidir.

Üretici veya onun Birlik içindeki yetkili temsilcisi Yeni Yaklaşım Direktiflerinde düzenlenen uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin bir parçası olarak bir AB Uygunluk Beyanı düzenlemelidir.
AB Uygunluk Beyanı, uygulanan bütün direktifleri, üreticiyi, üreticinin Birlik içindeki yetkili temsilcisini, söz konusu olduğunda onaylanmış kuruluşu, ürünü ve mümkün olduğunda uyumlaştırılmış standartlara ve öteki normatif dokümanlara yapılan atıfları belirten bütün bilgileri içermelidir.
Yeni Yaklaşım Direktifleri üreticiye veya onun Birlik içindeki yetkili temsilcisine, ürün piyasaya sürüldüğünde bir uygunluk beyanı düzenlemeleri zorunluluğu getirmektedir. Prosedüre bağlı olarak, AB Uygunluk Beyanı, ürünün ilgili direktiflerin temel gereklerine uygunluğunu veya tip incelemesi sonucu ilgili direktifin temel gereklerini karşıladığı belgelenen bir tipe uygun olduğunu temin etmelidir.
AB Uygunluk Beyanı, açıkça direktif herhangi başka bir süre öngörmedikçe, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri, üreticinin, ürünün ilgili temel gereklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamasını gerektirmektedir. Bu dosya, direktifin bir kalite sistemine dayalı bir uygunluk değerlendirmesi prosedürü (D, E, H modülleri ve varyantları) öngördüğü durumlarda kalite sistemi dokümantasyonunun bir parçası olabilir.
Teknik dosya, ilgili direktif açıkça başka bir süre öngörmedikçe, ürünün son üretim tarihinden itibaren en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır Bu, üretici veya onun Birlik/Türkiye içindeki yetkili temsilcisinin sorumluluğudur. Üretici veya/Yetkili temsilcisi Birlik/Türkiye’de yerleşik değil ise bu sorumluluğu ithalatçı veya ürünü piyasaya arz eden kişi yüklenmek zorundadır.
Teknik dosyanın muhtevası ilgili ürüne uygun olarak her direktifte ayrı düzenlenir. Kural olarak, teknik dosya ürünün tasarım, üretim ve işleme özelliklerini içermelidir. Dosya kapsamındaki ayrıntılar ürünün yapısına ve teknik açıdan ürünün ilgili direktifin temel gereklerine uygunluğunu göstermek için gerekli olan her şeye (uyumlaştırılmış standartlar uygulandığında bu standartlara) dayanmaktadır.

Onaylanmış Kuruluşlar, ilgili Yeni Yaklaşım Direktiflerinde belirtildiği gibi üçüncü taraf olarak, uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili görevleri yürütürler. Onaylanmış Kuruluşların ana görevi, Direktiflerde belirtilen hükümler doğrultusunda uygunluk değerlendirmesi yapmaktır ve onaylandıkları alan dahilinde ülke içinde yada dışında kurulmuş her ekonomik aktöre uygunluk değerlendirme hizmeti vermekte serbesttir. Üreticiler ise, ilgili Direktifin belirttiği Uygunluk Değerlendirme Prosedürünü yapmaya yetkili ülke içinde ya da dışında kurulmuş herhangi bir Onaylanmış Kuruluşu seçmekte serbesttir.
AB Üyesi Ülkeler, ülkelerinde faaliyette bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşları arasından teknik olarak yeterli gördükleri kuruluşları Onaylanmış Kuruluş olarak Komisyona bildirirler. Üye ülkelerce belirlenen bu onaylanmış kuruluşların listesi diğer üye ülkelere duyurulması amacıyla bu listeler AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaktadır. Ortaklık Konseyi Kararları doğrultusunda Türkiye tarafından görevlendirilen Onaylanmış Kuruluşlar da Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak kimlik numarası ile atanmaktadır.
Komisyona bildirilmesi düşünülen kuruluşun değerlendirilmesinde, teknik yeterlilik ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini yürütme kabiliyeti, bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlük kriterleri göz önünde bulundurulur.
Onaylanmış Kuruluşların genel olarak, Direktiflerde belirtilen yeterlilik kriterleri şunlardır:
• Personel ve ekipman yeterliliği
• Ürün ile dolaylı yada dolaysız ilişkisi olan (üretici, üreticinin yetkili temsilcisi, tedarikçi, montajcı, kullanıcı gibi) kişi ve kuruluşlardan bağımsızlık ve tarafsızlık
• Ürünler ve uygunluk değerlendirme prosedürü ile ilgili personelin teknik yeterliliği
• Mesleki gizliliğin sağlanması
• Eğer Devlet tarafından sağlanmıyorsa Mesleki Sorumluluk Sigortasının sağlanması

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

Risk Analizi çalışmaları ilgili birim yetkilileri tarafından sürekli olarak izlenecek ve kontrol tedbirlerinin uygulanması ile risk skorları azaltılarak iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir.
Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.
Risk değerlendirme metodolojileri içerisinde yer alan metodlar ise şu şekilde tanımlanabilir;
Başlangıç Tehlike analizi -PHA
İş Güvenliği analizi – JSA
Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – HAZOP
Güvenlik Denetimi
Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA
Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – FMEA/FMECA
Olay Ağacı Analizi – ETA
Neden – Sonuç Analizi

Tehlike sınıfına göre çok tehlikeli iş yerlerinde 2, tehlikeli iş yerlerinde 4 ve az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda bir; ortak sağlık güvenlik biriminde yasa gereği, iş yerlerin yapılan risk değerlendirmeleri yenilenmelidir.
Olası kazalara sebep olacak risk analizleri belirlenerek iş yerlerinde iş güvenlik birimi oluşturulmalıdır.
•İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlike ortaya çıktığında,
•Üretim yönteminde değişiklikler yapıldığında,
•İş kazası, meslek hastalığı ya da ramak kala olayı meydana geldiğinde,
•Çalışma ortamı sağlık gözetim ve ölçüm sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda,
•İş yerinin taşınması ya da bulunduğu binada değişiklik yapılması sonucunda,
•Çalışma ortamına ait sınır değerlere ait bir yönetmelik değişikliği olması durumunda,
•İş yerinde kullanılan madde, ekipman ve uygulanan teknolojide değişiklikler yapılması durumunda.
Yukarıda belirtilen durumlardan dolayı oluşabilecek yeni risklerin, iş yerinin bir kısmını veya tamamını etkilemesi göz önünde bulundurularak risk değerlendirilmesi kısmen ya da tamamen yenilenmelidir.

1. Tüketici Güveni: Belgelendirme tüketicilere tercihleri doğrultusunda bilinçli bir seçim yapma olanağını sağlar. Ayni zamanda sürekli bir denetim mekanizması ile tüketiciler satın aldıkları gıdaları güvenle tüketebilirler. Helal belgelendirme, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.

2. İhracat ve Rekabet: Helal gıda sektörü son dönemde küresel pazarda giderek önemini arttırmaktadır. Helal belgemizi alan firmalar, ürünlerini küresel helal gıda pazarına arz imkanı bulabilecek ve rekabet gücünü arttırabilecektir. Helal belgelendirmesi, ürünün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlamaktadır.

3. Kalite: Bu sertifika, gıda ürününün sadece helal yasası gerekliliklerine uyduğuna değil, aynı zamanda bu ürünün üretiminde gıda güvenliği ve hijyen uygulamalarının da katı bir şekilde uygulandığına işarettir.

Müslümanlar için İslami kurallara uygun helal ürünlere ulaşabilme amacına yönelik temiz ve güvenilir ürün ihtiyacı tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Helal ürünlerin belirlenmesi ve insanların kolayca ulaşabileceği yöntemler geliştirilmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenle üreticilerin uygulayabileceği denetlenebilir güvenli ürün prensiplerini içeren bir standart artık gereklilik haline gelmiştir.

Helal gıda; üreticiden sofraya tümüyle İslâmî kurallara uygun olarak hazırlanan gıdayı ifade etmektedir. Başka bir deyişle Helal Gıda; bitkisel, hayvansal, kimyasal yada mikrobiyal kaynaklı olsun, gıda ürünlerinin; hammadde, işlem yardımcı maddeleri, bileşenleri, katkı maddeleri, işleme metodları, işletme koşulları ve dahi ambalajlarının İslâmî kurallara uygunluğunun ifadesidir.

Kalite gerekliliklerinin yerine getirilmesinde kullanılan tüm faaliyetler.

Firmanın ürününün ilgili olduğu standartta belirtilen parametrelere uygunluğunun gerekliliklerini sağlamak için kalite yönetimidir.

Firmanın ürününün ilgili olduğu standartta belirtilen parametrelere uygunluğunun gerekliliklerini sağlamak için kalite yönetimidir.

Belgelendirme kapsamını belirlerken, kuruluş faaliyet alanını ve iş gerçekleştirme proseslerini yansıtan bir metin seçilmeli, müşterilerinizi yanılgıya düşürecek ifadelerden kaçınmalı, ayrıca kapsam dâhilindeki ürün çeşitleri ve ürün gerçekleştirme prosesleri ile ilgili yeterli ifadeler bulunmalıdır.

Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir.

Standardın öngördüğü bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.

Kuruluşun faaliyetlerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyduğu, dış kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan (Örneğin: müşteri dokümanları, kataloglar, ISO 9001:2015 Standardı) ve çalışma sistemi içerisinde kullanılması gereken dokümanlardır.

Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları kayıt araçlarıdır.

Operasyonel düzeydeki uygulamaların tarif edildiği dokümandır.

Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan dokümandır.

Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği dokümandır.

Değişik nedenlerle oluşan yanlış algılamaların ve hataların bulunması, belirlenmesi ve ortadan kaldırılarak düzeltilmesi için harcanan çabasının derecesini açıklar.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini en son noktada müşteri değerlendirir. Dolayısıyla müşteri  odaklılık dendiğinde, “müşteri istek ve beklentileri” ve “katma değerin nasıl sunulabileceği” anlaşılmaktadır.

Kalite “ bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneğidir” diye de tarif edilebilir. Tüketicilerin beklentilerine bağlı olarak, kalite kavramı topluma, toplumun kültürel gelişimine, beğeni ve alışkanlıklarına göre değişen bir kavramdır. Amaç müşteri beğeni ve gereksinimlerini daha iyi yakalamak ve rakiplerinden daha iyi mal / hizmet üretmektir.

Kuruluşun en üst yetkililerince belirlenmiş tüm eğilimlerdir. Kısaca “MÜŞTERİ MEMNUNYETİ” ve “SÜREKLİ İYİLEŞTİRME” olarak özetlenebilir.

Yaygın uygulamada belge 3 yıllığına geçerli olmak üzere verilmektedir ve 3. yılın sonunda belge yenileme denetimi yapılarak, uygun bulunur ise belgeniz yenilenmektedir. Fakat takip denetimleri sonucunda kuruluşun sistemin yürütülmesi ile ilgili üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği tespit edilirse belge iptali veya belgenin askıya alınması kararı verilebilmektedir.

Şirketlerde büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan TKY, ancak tüm ilkeleriyle benimsenip uygulanırsa başarılı olmaktadır.[6]

•Müşteri odaklılık: Müşterilerin görüşleri dikkate alınmalı, çeşitli yöntemlerle elde dilen bilgiler üretimde kullanılmalıdır.
•Karşılıklı fayda (kazan/kazan prensibi) Tedarikçi, çalışan ve müşterilerle işbirliği sayesinde rekabet avantajı sağlanabilir.
•Çalışanların katılımı: Çalışanlara yönetime katılma özgürlüğü verilmeli, eğitimler ve motivasyon arttırıcı tekniklerle çalışana organizasyon içindeki önemi anlatılmalıdır. İyileştirmeler ve geliştirmeler tabana yayılmalıdır.
•Liderlik: Üst yönetim, toplam kalite yönetimi anlayışını çalışanlara aşılamalıdır.
•Proses yaklaşımı: Prosesler tanımlanmalı, birbirine etkileri araştırmalı ve tüm prosesler ölçülerek geliştirilmelidir.
•Sürekli iyileştirme: Sürekli iyileştirme alışkanlık haline getirilmeli, değişiklerin uzun dönemli etkileri göz önüne alınmalıdır.
•Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Toplam kalite yönetiminde karar verme araçları kullanılır. Bu araçlar sayesinde çevre analiz edilerek yapılabilirlik sınırları içinde kararlar alınır.
•Yönetimde sistem yaklaşımı: Organizasyona bir bütün olarak bakılmalı, çevreyle etkileşimi göz önüne alınmalıdır.

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

Saso Belgesi Suudi Arabistan tarafından ülkeye girişte zorunlu tutulan bir belgedir. Saso Belgesi Suudi Arabistan Standart Organisation (SASO) adlı kuruluş Suudi Arabistanla ilgili standartları hazırlamakta ve ithalat sırasında gümrükler bu standartlara uygunluğun denetimini yapmaktadır.

30 Temmuz 2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca yapılacak yatırımlarda Devletçe verilen destekdir. Kurulan tesislerden devletin alacağı vergilerden vazgeçmesi anlamına gelen hususların kaydedildiği belgedir. Asla hibe vb. parasal destek bulunmamaktadır.

Yerli malı belgesi özellikle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alım ihalelerinde istenen önemli bir belgedir. Yerli malı belgesi ilgili kuruma ibraz edilmek üzere  Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğine bağlı ilgili Oda / Borsalardan alınabilmektedir. Bu belge ilgili odanın usul ve esasları doğrultusunda verilmektedir. Akre Group Danışmanlık siz değerli müşterilerimize bu konu hakkında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Duyuru!

Yazılım firmalarına Sanayi Sicil Belgesi ve Yerli Malı Belgesi verilmeye başlandı.
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama eğitimlerimiz devam etmektedir.

Teklif Al
Akre Group®

Sormak İstedikleriniz

Tedarikçilerin ve tüketicilerin temin ettikleri ürün ve hizmetlerin kalitesini ve güvenilirliğini isteme hakları vardır. Bu haklar çeşitli yasal düzenlemeler, standartlar ve kanunlarla desteklenmekte, işletmelerin karşısına yasal zorunluluk olarak çıkmaktadır. Ürün ve hizmetlerinizin belgelendirilmesi için bizleri telefonla arayacağınız gibi sağ kısımdaki formu doldurarak ücretsiz tavsiye alabilirsiniz. Formun içerisindeki bilgileri eksiksiz girip gönderiniz. Kalite ve ürün belgelendirme konularında sizin için en uygun çözümü sunmaya çalışacağız.

Hafta İçi, 8:00 - 18:00
Hafta Sonu, 9:00 - 16:00
Pazar ve Özel Günler, Kapalı